Podmínky pro poskytování právní služby

ONLINE 

 

I. Úvod

 1. Tyto Podmínky pro poskytování služby ONLINE PRÁVNÍ PORADNA (dále jenom „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany advokátní kanceláře


Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

se Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4,

IČO: 24196509,

DIČ: CZ24196509,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 187692 (dále jen „Advokátní kancelář“),

Klientovi - fyzické nebo právnické osobě, která uzavírá s Advokátní kanceláří smlouvu o poskytování právních služeb za použití Elektronického formuláře na adrese https://sntd.online/.

(Advokátní kancelář a Klient společně dále též jako „Strany“)

 1. Podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití Elektronického formuláře dle bodu I/1. Na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátní kanceláří a Klientem se tyto Podmínky nevztahují.
 2. Smlouvy uzavírané na základě těchto Podmínek se týkají výhradně poskytování služeb, a to služeb právních. Tomu pak odpovídají i práva Klienta – spotřebitele a jeho poučení o těchto právech.
 3. Pro účely těchto Podmínek platí, krom pojmů uvedených v bodu I/1, následující definice základních pojmů:

 „Produkt“ - způsob, jakým má být právní služba poskytnuta, přičemž jednotlivé Produkty jsou rozděleny na kategorii (též typ služby) „právní služby“ a „právní služby v realitách“, kde „právní služby“ jsou: „PÍSEMNÁ RADA“, „VIDEO KONFERENCE“ a „OSOBNÍ SCHŮZKA“ a „právní služby v realitách“ jsou: „PŘEVOD NEMOVITOSTI“, „PŘEVOD NEMOVITOSTI S ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVOU“, „KUPNÍ SMLOUVA", a „KUPNÍ SMLOUVA S ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVOU". Produkty jsou uvedeny na webové stránce Online poradny Advokátní kanceláře: https://sntd.online/.

Elektronický formulář“ - formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Klient objednává právní službu u Advokátní kanceláře, a který je uveřejněn na webové stránce Online poradny Advokátní kanceláře, konkrétně na https://sntd.online/.         

OZ“ a „občanský zákoník“ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Cena za poskytnutí právních služeb“ - částka, která je uvedena u jednotlivých Produktů (způsobů poskytnutí služby) na webové stránce Advokátní kanceláře.

Osoba pověřená poskytnutím právní služby“– advokát trvale spolupracující s Advokátní kanceláří pověřený Advokátní kanceláří k vyřízení věci nebo advokátní koncipient zaměstnaný u Advokátní kanceláře pověřený příslušným advokátem trvale spolupracujícím s Advokátní kanceláří. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí právní služby dílčím způsobem podílet též další zaměstnanci Advokátní kanceláře. Tyto se pak přiměřeně též považují za Osobu pověřenou poskytnutím právní služby,

 

II. Informační povinnost

 1. Klient odesláním Elektronického formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto Podmínek, potvrzuje, že mu byly Advokátní kanceláří, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití Elektronického formuláře, srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace, konkrétně:
  1. označení a sídlo Advokátní kanceláře včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa), totožnost Advokáta zastupujícího Advokátní kancelář v této věci (bod I/1);
  2. označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvoleného Produktu na webové stránce Advokátní kanceláře a dále v těchto Podmínkách;
  3. cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétního Produktu zvoleného klientem při vyplňování Elektronického formuláře;
  4. způsob platby a způsob plnění ze strany Advokátní kanceláře, což je uvedeno podrobně dále v těchto Podmínkách;
  5. údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, což je uvedeno podrobně dále v těchto Podmínkách;
  6. údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí Elektronického formuláře (bod IV/12 Podmínek) a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně dále v těchto Podmínkách;
  7. údaje o nákladech na prostředky komunikace na dálku, které se nijak neliší od „základní sazby“ uvedené v ustanovení § 1820 písm. a) občanského zákoníku, a tedy případná komunikace spotřebitele s Advokátní kanceláří či s Osobou pověřenou poskytnutím právní služby není nijak zvlášť zpoplatněna nad rámec podmínek příslušného operátora či poskytovatele internetového připojení využívaných spotřebitelem;
  8. údaj o nutnosti úhrady ceny za poskytnutí právní služby kupujícím před převzetím plnění, který vyplývá z bodu IV těchto Podmínek;
  9. údaj o tom, že Advokátní kancelář neuzavírá v rámci Online právní poradny smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, přičemž pro každý jednotlivý případ (každou jednotlivou objednávku Produktu) se uzavírá nová Smlouva o právní službě; tj. co se týče smluv na dobu neurčitou, tak cena za poskytnutí právní služby a způsob jejího určení vyplývá z bodu IV těchto Podmínek
  10. údaj o tom, že smlouva, tvořená odsouhlasenou a potvrzenou objednávkou Klienta ze strany Advokátní kanceláře a těmito Podmínkami, bude uložena v elektronickém archivu Advokátní kanceláře, přičemž registrovaní uživatelé Online poradny Advokátní kanceláře mají k těmto údajům přístup v klientské sekci;
  11. údaj o tom, že Advokátní kancelář, respektive Osoby pověřené poskytnutím právní služby, jsou ve vztahu ke Klientovi vázáni Usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších usnesení (dále jen jako „etický kodex“), který je k dispozici na adrese: https://www.cak.cz/assets/1997-1-eticky-kodex.pdf
  12. údaj o tom, že vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Advokátní kancelář prostřednictvím elektronické adresy online@sntd.eu, přičemž informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Advokátní kancelář na elektronickou adresu Klienta, ze které byla stížnost odeslána;
  13. údaj o tom, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.
  14. údaj o tom, že evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line);
  15. údaje o právu Klienta – spotřebitele odstoupit od smlouvy, včetně informací o případném vrácení přijatých peněžních prostředků, které vyplývají z bodu VIII těchto Podmínek;
  16. údaj o tom, že ceny služeb na webové stránce Online poradny Advokátní kanceláře jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání služby zaplatit; to se však netýká případných poplatků za způsob úhrady, které jsou uváděny až v rámci objednávky, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího;
  17. údaj o tom, že ve smyslu § 11a zákona o ochraně spotřebitele jsou podmínky pro dodání služby včetně omezení uvedeny v těchto Podmínkách;
  18. údaj o přijímaných způsobech platby, kdy platby jsou přijímány bezhotovostně, prostřednictvím online platební brány, kterými jsou platba platební kartou a bankovní převod;
  19. podmínky, lhůtu a postup pro užití práva Klienta – spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na základě těchto, které jsou uvedeny v bodu VIII Podmínek;
 2. Klient odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že Advokátní kanceláří mu byla v dostatečném předstihu předána informace týkající se tzv. spotřebitelských recenzí nacházejících se na webové stránce Online poradny Advokátní kanceláře, a to konkrétně, že Advokátní kancelář zajišťuje, že spotřebitelské recenze nacházející se na webové stránce Online poradny Advokátní kanceláře pocházejí od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně použil nebo si je zakoupil, a to tak, že Advokátní kancelář sama zveřejňuje toliko skutečné zpětné vazby od spotřebitelů či podnikatelů, kteří jsou nebo skutečně byli jejími klienty.
 3. Klient odesláním Elektronického formuláře dále potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v bodu I/1. Je-li Klient fyzickou osobou, výslovně odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li Klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující Elektronický formulář za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
 4. Advokátní kancelář dále sděluje své obecné kontaktní údaje. Tyto údaje platí pro všechny případy, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoven pro konkrétní situaci jiný kontaktní údaj. Kupující – spotřebitel má právo kontaktovat prodávajícího na níže uvedené kontaktní údaje v kterékoliv záležitosti, přičemž nepoužije-li kontaktní údaj stanovený prodávajícím pro konkrétní situaci, ale právě kontaktní údaje v tomto bodu, nemá to žádný vliv na práva kupujícího jako spotřebitele. Obecné kontaktní údaje prodávajícího jsou:

Adresa: Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

Email: online@sntd.eu

Telefon: +420 224 941 946

 

III. Předmět závazkového vztahu

 1. Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi Advokátní kanceláří a Klientem, za podmínek uvedených v bodu I/1, je poskytnutí právních služeb ze strany Advokátní kanceláře Klientovi v souladu s těmito Podmínkami a za odměnu. 
 2. Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu Elektronického formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Elektronický formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Elektronický formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku ...“ v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře.

 

IV. Uzavření smlouvy

 1. Právní služba bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o právní službě (dále jen jako „Smlouva o právní službě“). Smlouva bude uzavřena v českém jazyce.
 2. Klient nejprve na webové stránce Advokátní kanceláře zvolí Produkt (způsob, jakým má být právní služba poskytnuta). Pokud byl zvolen produkt „Kupní smlouva“ anebo „Advokátní úschova“, vyplní Klient dále jednotlivá pole tak, aby údaje odpovídaly skutečnosti, zejména aby odpovídaly příslušnému listu vlastnictví, na kterém je vedena nemovitost, jíž se má kupní smlouva týkat. Pokud byl zvolen jiný produkt než „Kupní smlouva“ nebo „Advokátní úschova“, vyplní následně Klient všechna pole v sekci č. 3 „Popište Vaši věc“ a v sekci č. 4 „Informace o Vás“ a případně si zvolí termín schůzky či video konference v sekci č. 5. „Rezervujte si termín“. Pokud byl zvolen produkt z kategorie „právní služby v realitách“, Klient dále specifikuje v sekci č. 3, o jakou nemovitost se jedná a to buď popisem nemovitosti tak, aby nemohla být zaměněna s jinou, případně nahráním příslušného listu vlastnictví, specifikuje kupní cenu nemovitosti, označí osobu kupující a prodávající, uvede způsob financování nákupu nemovitosti a případné právní vady, o kterých ví a dále nahraje případné další potřebné dokumenty přímo do rozhraní, přetažením souboru do pole „Přílohy“ v sekci č. 3. Klient v sekci č. 3 uvede též další potřebné údaje, které vyplývají z popisu jednotlivých polí v uvedené sekci. Klient je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Klient je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání Elektronického formuláře. Poté co Klient odešle vyplněný Elektronický formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku za ... Kč “ (kde na místo „ ... “ bude uvedena konkrétní peněžní částka v závislosti na zvoleném Produktu) v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře, stává se jeho objednávka právních služeb závaznou (bod III/2). Tímto Klient uzavírá vyplněný Elektronický formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje v Elektronickém formuláři měnit.
 3. Klient bude následně přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit Cenu za poskytnutí právních služeb, která je uvedena u jednotlivých Produktů - způsobů poskytnutí služby (bod IV/2) na webové stránce Advokátní kanceláře. Tato cena je zálohou, která bude zúčtována po uzavření Smlouvy o právní službě (bod IV/5). Poté bude klientovi doručen daňový doklad.
 4. Po zaplacení dle předchozího bodu bude dále na email uvedený Klientem zasláno vygenerované číslo (ID) objednávky, přičemž tento email slouží též jako potvrzení o tom, že Advokátní kancelář objednávku učiněnou prostřednictvím Elektronického formuláře obdržela. Tento email sám o sobě nevede k uzavření Smlouvy o právní službě (viz bod IV/5). Vygenerované číslo objednávky bude sloužit k identifikaci Klientovi věci při komunikaci s Osobami pověřenými poskytnutím právní služby. Klient se zavazuje používat toto číslo při takové komunikaci, aby jeho věc nemohla být zaměněna s jinou.
 5. K uzavření Smlouvy o právní službě je třeba souhlasného projevu vůle Klienta a osoby zastupující Advokátní kancelář. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy o právní službě považuje odeslání vyplněného Elektronického formuláře v souladu s bodem IV/2, je-li následováno zaplacením Ceny za poskytnutí právních služeb dle bodu IV/3 a IV/4. Projev vůle Klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena Smlouva o právní službě až v okamžiku, kdy je Cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet Advokátní kanceláře.  Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o právní službě se na straně Advokátní kanceláře (respektive osoby zastupující Advokátní kancelář) považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu Klienta (který uvedl v sekci č. 4 „Informace o Vás“ v rámci Elektronického formuláře), který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že Smlouva o právní službě byla uzavřena.
 6. Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář je oprávněna jeho objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy o právní službě, odmítnout. Odsouhlasí-li Advokátní kancelář Klientovu objednávku učiněnou prostřednictvím odeslaného Elektronického formuláře, a to emailovou zprávou ve smyslu bodu IV/5, dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření Smlouvy o právní službě. Obsah takové smlouvy je potom tvořen údaji, které klient uvedl do odeslaného Elektronického formuláře, dokumenty, které nahrál jako přílohu a dále ustanoveními těchto Podmínek. Uzavřením se Smlouva o právní službě stává účinnou. Klientův závazek zaplatit odměnu (bod III/1) za poskytnutí právní služby dle Smlouvy o právní službě, se s účinností Smlouvy o právní službě považuje za splněný, přičemž za odměnu se považuje zaplacená Cena za poskytnutí právních služeb (bod IV/4).
 7. Nedojde-li k uzavření Smlouvy o právní službě a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí Advokátní kancelář Klientovi zaplacenou Cenu za poskytnutí právních služeb na účet Klienta, ze kterého byla platba přijata.
 8. Smlouva o právní službě, tvořená těmito Podmínkami a údaji, které Klient uvedl v odeslaném Elektronickém formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Advokátní kanceláře. Klient bude mít přístup k obsahu Smlouvy o právní službě po zadání přihlašovacích údajů zvolených při vyplňování Elektronického formuláře na webové stránce Advokátní kanceláře, kde budou přístupné údaje, které klient zadal do odeslaného Elektronického formuláře a dále tyto Podmínky.
 9. S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Smlouvy o právní službě, Klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním Elektronického formuláře dle bodu IV/2, výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření Smlouvy o právní službě (bod IV/5). Klient pak nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, byla-li mu právní služba již poskytnuta.
 10. Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se Smlouvou o právní službě, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Elektronického formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má Advokátní kancelář právo Smlouvu o právní službě vypovědět bez výpovědní doby.
 11. Uzavřená Smlouva o právní službě je Advokátní kanceláří archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 12. Smlouva o právní službě je uzavírána na dobu neurčitou a zaniká splněním (kdy podmínky pro to, kdy se právní služba považuje za poskytnutou a závazek Advokátní kanceláře za splněný, je stanoven dále v těchto Podmínkách), odstoupením, či výpovědí. Uzavřená Smlouva o právní službě nezavazuje ani jednu ze stran k opakované či nepřetržité činnosti.

 

V. Poskytování právních služeb

 1. Osoby pověřené poskytnutím právní služby dle Smlouvy o právní službě poskytnou právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí. K tomu se Klient zavazuje v průběhu poskytování právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty. 
 2. Rozsah poskytovaných právních služeb a další podmínky jejich poskytování, jsou pro jednotlivé způsoby poskytování (IV/2) – Produkty, konkretizovány v bodu VI.

 

VI. Produkty

 1. V rámci Produktu „Písemná rada“ je právní služba poskytována písemně, prostřednictvím rozhraní webových stránek Advokátní kanceláře. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je právní informace v rozsahu max. jedné normostrany jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Odpověď na otázku položenou klientem v rámci Elektronického formuláře, bude zobrazena v klientské sekci webových stránek (po přihlášení Klienta). Nahráním odpovědi na otázku do klientské sekce se právní služba považuje za poskytnutou. Odpověď může být v odůvodněných případech poskytnuta též emailem. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky. Nejvyšším rozsahem odpovědi je jedna normostrana (1 800 znaků), nedohodnou-li se Klient a Osoba pověřená poskytnutím právním služby v jednotlivém případě jinak.
 2. V rámci Produktu „Video konference“ je právní služba poskytována prostřednictvím přenosu videa a hlasu s pomocí rozhraní webových stránek Advokátní kanceláře, a to v termínu, který si Klient zvolí při vyplňování Elektronického formuláře. Dohodnou-li se na tom Klient a Advokátní kancelář, může být právní služba poskytnuta též po Skypu (či obdobným způsobem) nebo pouze telefonicky. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Elektronickém formuláři. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že Osoba pověřená poskytnutím právní služby při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Elektronického formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Elektronickém formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Video konference ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
 3. V rámci Produktu „Osobní schůzka“ je právní služba poskytována při osobním setkání Klienta a Osobou pověřenou poskytnutím právní služby. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je ústní právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Elektronickém formuláři. Obsahem služby není podrobný právní rozbor klientovi věci ani vytváření či přezkoumávání dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že Osoba pověřená poskytnutím právní služby při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Elektronického formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Elektronickém formuláři uvedeno. Schůzka proběhne v termínu zvoleném klientem, v sídle Advokátní kanceláře a v termínu, který si Klient zvolí při vyplňování Elektronického formuláře. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením schůzky ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí 45 minut od zahájení schůzky, ledaže se Strany dohodnou jinak. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Osobní schůzky ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
 4. V rámci Produktu „Převod nemovitosti“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k dokončení transakce – převodu konkrétní nemovité věci. Tato právní služba předpokládá existenci rezervační smlouvy na danou nemovitou věc, nebo alespoň dohody ohledně toho, že nemovitá věc bude prodána konkrétní osobě (kde Klient je kupující nebo prodávající), dále existenci dohody výši kupní ceny. Právní služba zahrnuje nastudování podstatných okolností případu, vypracování smluvní dokumentace včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí, jednání se stranami ohledně připomínek ke smluvní dokumentaci a jejich zapracování, zajištění podpisu smluvní dokumentace (včetně úředního ověření podpisů) v sídle Advokátní kanceláře či na pobočce v Přerově a po splnění podmínek v kupní (případně darovací) smlouvě, podání příslušných návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, není-li mezi stranami dohodnuto, že toto provede některá ze smluvních stran. Právní služba u tohoto Produktu nezahrnuje zajištění advokátní úschovy kupní ceny. Tuto si v případě potřeby zajistí sám Klient či druhá smluvní strana. Zvláště u tohoto Produktu se Klient zavazuje upozornit Advokátní kancelář na vše podstatné, co je mu známo o skutečnostech, které by mohly ztížit či znemožnit dokončení převodu nemovité věci. Ukáže-li se v průběhu poskytování právních služeb Klientova představa realizace transakce (převodu nemovité věci) jako neuskutečnitelná (ať už například z důvodu kladených podmínek či požadavků Klienta či druhé strany) a nebude-li možné z tohoto důvodu transakci realizovat v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, bere klient na vědomí, že pak právní službu nelze dokončit z důvodů, které nejsou na straně Advokátní kanceláře. To samé platí v případě, nebude-li možné dokončit transakci v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, kvůli nesplnění smluvní povinnosti některou ze stran.
 5. V rámci Produktu „Převod nemovitosti s advokátní úschovou“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k dokončení transakce – převodu konkrétní nemovité věci. Tato právní služba předpokládá existenci rezervační smlouvy na danou nemovitou věc, nebo alespoň dohody ohledně toho, že nemovitá věc bude prodána konkrétní osobě (kde Klient je kupující nebo prodávající), dále existenci dohody výši kupní ceny. Právní služba zahrnuje nastudování podstatných okolností případu, vypracování smluvní dokumentace včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí, jednání se stranami ohledně připomínek ke smluvní dokumentaci a jejich zapracování, zajištění podpisu smluvní dokumentace (včetně úředního ověření podpisů) v sídle Advokátní kanceláře či na pobočce v Přerově a po splnění podmínek v kupní (případně darovací) smlouvě, podání příslušných návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, není-li mezi stranami dohodnuto, že toto provede některá ze smluvních stran. Právní služba u tohoto Produktu zahrnuje zajištění advokátní úschovy kupní ceny v Advokátní kanceláři, včetně vypracování smluvní dokumentace k takové úschově. Zvláště u tohoto Produktu se Klient zavazuje upozornit Advokátní kancelář na vše podstatné, co je mu známo o skutečnostech, které by mohly ztížit či znemožnit dokončení převodu nemovité věci. Ukáže-li se v průběhu poskytování právních služeb Klientova představa realizace transakce (převodu nemovité věci) jako neuskutečnitelná (ať už například z důvodu kladených podmínek či požadavků Klienta či druhé strany, což platí i pro odmítnutí advokátní úschovy kupní ceny u Advokátní kanceláře) a nebude-li možné z tohoto důvodu transakci realizovat v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, bere klient na vědomí, že pak právní službu nelze dokončit z důvodů, které nejsou na straně Advokátní kanceláře. To samé platí v případě, nebude-li možné dokončit transakci v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, kvůli nesplnění smluvní povinnosti některou ze stran.
 6. V rámci Produktu „Kupní smlouva“ (nebo též „Kupní smlouva na nemovitost“) je obsahem právní služby vytvoření kupní smlouvy na nemovitou věc v návaznosti na údaje zvolené v příslušném formuláři na webu Online poradny. Klient bere na vědomí, že tato služba je určena pro realitní kanceláře a realitní zprostředkovatele a předpokládá, že Klient bude schopen kupní smlouvu případně doplnit tak, aby byla individualizována přímo na konkrétní převod nemovitosti. S ohledem na mnohost variant koupě a prodeje nemovitých věcí příslušný formulář na webu Online porady, vztahující se ke kupní smlouvě, nemůže obsáhnout všechny možnosti a eventuality každého případu. Proto je obsahem této služby vytvoření základní smlouvy, která bude vycházet toliko z údajů zadaných Klientem ve formuláři s tím, že ze strany Klienta bude nutné ověřit, zda v jeho konkrétním případě není nutné kupní smlouvu ještě dále individualizovat, případně upravit její znění tak, aby lépe odpovídala konkrétní situaci klienta. Tato další individualizace kupní smlouvy, případně její úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, již není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořené smlouvě. Právní služba se považuje za poskytnutou odesláním kupní smlouvy Klientovi na emailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování svých osobních údajů. Předmětem činnosti advokátní kanceláře nejsou další úkony vedoucí k uzavření kupní smlouvy, zejména tak nenese odpovědnost za nedokončení převodu nemovitosti. 
 7. V rámci Produktu „Kupní smlouva s advokátní úschovou“ je obsahem právní služby vytvoření kupní smlouvy na nemovitou věc dle podmínek uvedených v bodu VI/6, dále poskytnutí úschovy peněz (na základě smlouvy o úschově, která je taktéž součástí právní služby) souvisejících s takto připravenou kupní smlouvou v Advokátní kanceláři. Klient bere na vědomí, že tato služba je určena pro realitní kanceláře a realitní zprostředkovatele a předpokládá, že Klient bude schopen kupní smlouvu případně doplnit tak, aby byla individualizována přímo na konkrétní převod nemovitosti. Individualizace kupní smlouvy, případně její úpravy tak, aby odpovídala právě konkrétní situaci, není součástí právní služby v rámci tohoto Produktu. Stejně tak není součástí právní služby ani další poradenství a konzultace vztahující se k vytvořené smlouvě. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za nemožnost poskytnout službu ve výše uvedeném rozsahu, pokud kupující anebo prodávající (ve vztahu k nemovitosti, k níž je tato služba poskytována) odmítne podepsat kupní smlouvu či smlouvu o úschově či jinak neposkytne nezbytnou součinnost k realizaci převodu nemovitosti. Stejně tak Advokátní kancelář nenese odpovědnost za prodlení či neučinění potřebných úkonů pro dokončení převodu nemovité věci ze strany Klienta. V takových případech se právní služba považuje za řádně poskytnutou. Právní služba se považuje za poskytnutou naplněním účelu smlouvy o úschově, nebylo-li v těchto podmínkách stanoveno jinak (např. odmítnutím uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o úschově ze strany kupujícího nebo prodávajícího).

 

VII. Další ujednání

 1. Klient bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby, nejsou oprávněny, bez výslovného souhlasu Klienta, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem. Klient dále bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby, nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou vázány usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.
 2. Klient bere na vědomí, že právní služba mu bude poskytnuta Osobami pověřenými poskytnutím právní služby, a to jménem Advokátní kanceláře a na její účet. Pokud to vyplývá z procesních předpisů nebo ze zákona o advokacii, anebo je-li to v konkrétním případě odůvodněno okolnostmi, poskytne právní službu některá z Osob pověřených poskytnutím právní služby vlastním jménem na účet Advokátní kanceláře. Současně Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je Advokátní kancelář pojištěna, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 300 mil. Kč. Klient dále bere také na vědomí, že Advokátní kancelář ve smyslu § 15e zákona o advokacii trvale spolupracuje s dalšími advokáty, kteří v rámci ní smluvně na její adrese působí, a kteří patří mezi Osoby pověřené poskytnutím právní služby. Odpovědná za poskytnutí právní služby je, ve smyslu zákona o advokacii, Advokátní kancelář. Advokátní kancelář také klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.
 3. Klient bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby v rámci Advokátní kanceláře, mu budou poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit významnou proměnlivost právních názorů, jichž se může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Osoby pověřené poskytnutím právní služby se v této souvislosti zavazuje vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.
 4. Osoby pověřené poskytnutím právní služby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii, může této povinnosti mlčenlivosti advokáta (který je Osobou pověřenou poskytnutím právní služby) zprostit pouze Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce Klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. Osoby pověřené poskytnutím právní služby – advokáti a koncipienti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ho Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a Klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
 5. Klient bere na vědomí, že při poskytování právních služeb, vychází Advokátní kancelář z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených. To platí zejména při poskytování Právních služeb v realitách.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

 1. Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy o právní službě bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v bodu IV/9, přičemž s ohledem na skutečnost, že Smlouva o právní službě se netýká „zboží“, nevztahují se na běh uvedené lhůty ustanovení písmen a), b) a c) § 1829 odst. 1 OZ. Advokátní kancelář má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 ZA. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZA. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude Cena za poskytnutí právních služeb v případě výpovědi Smlouvy o právní službě vrácena na účet Klienta, který použil k úhradě. Strany si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 ZA. 
 2. Vyjdou-li, v souvislosti s právní službou poskytovanou v rámci Produktu „Převod nemovitosti“ anebo „Převod nemovitosti s advokátní úschovou“, dodatečně najevo skutečnosti, které podstatně ztěžují či znemožňují dokončení převodu nemovité věci, a na které Klient Advokátní kancelář v rozporu s výše uvedenou povinností předem neupozornil, považuje se uvedené za neposkytnutí potřebné součinnosti, a tudíž za důvod k výpovědi Smlouvy o právní službě. Na vypořádání Ceny za poskytnutí právní služby se použije obdobně ustanovení těchto podmínek týkající se „odstoupení od Smlouvy“, uvedené dále v tomto bodu VIII.
 3. Ukáže-li se, v souvislosti s právní službou poskytovanou v rámci Produktu „Převod nemovitosti“ anebo „Převod nemovitosti s advokátní úschovou“, Klientova představa realizace transakce (převodu nemovité věci) jako neuskutečnitelná a nebude-li možné z tohoto důvodu transakci realizovat v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, považuje se vzniklá situace za neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Klienta k dokončení právní služby, a tudíž za důvod k výpovědi Smlouvy o právní službě. To samé platí v případě, nebude-li možné dokončit transakci v přiměřené době, nejdéle do šesti měsíců, kvůli nesplnění smluvní povinnosti některou ze stran. Na vypořádání Ceny za poskytnutí právní služby se použije obdobně ustanovení těchto podmínek týkající se „odstoupení od Smlouvy“, uvedené dále v tomto bodu VIII.
 4. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o právní službě a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno odstoupení od Smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi Smlouvy o právní službě, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.
 5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o právní službě musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat Advokátní kancelář, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Advokátní kanceláře, nebo na adresu, e-mail, či přes telefonní číslo, uvedené v bodu II/4 Podmínek). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto Podmínek), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o právní službě, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.   Lhůta k odstoupení od Smlouvy o právní službě se považuje za zachovanou, pokud kupující prokazatelně odešle formulář či sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o právní službě před uplynutím uvedené lhůty. Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu potvrdí Klientovi - spotřebiteli prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu přijetí formuláře či jiného sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o právní službě.
 6. Pokud Klient od Smlouvy o právní službě odstoupí, bude mu zaplacená Cena za poskytnutí právní služby (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady. 

 

IX. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dle § 1914 OZ platí, že ten, kdo plní za úplatu je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce plnění práva z vadného plnění.
 3. Dle § 1915 OZ platí, že plněno má být ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.
 4. Dle § 1916 OZ platí, že je plněno vadně, zejména

a) poskytne-li ten kdo plní předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,

c) ujistí-li toho komu má být plněno v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo

d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji. 

 1. Dle § 1917 OZ platí, že je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži nabyvatele. To neplatí, pokud zcizitel vadu lstivě zastřel nebo pokud nabyvatele výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.
 2. Dle § 1920 OZ platí, předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez zbytečného odkladu zciziteli.
 3. Dle § 1921 OZ platí, že nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo musel vědět.
 4. Dle § 1922 OZ platí, že jakmile nabyvatel zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat. Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.
 5. Dle § 1923 OZ platí, že je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny
 6. Dle § 1924 OZ platí, že kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 7. Dle § 1925 OZ platí, že právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
 8. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na emailové adrese online@sntd.eu. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.
 9. Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozích bodů (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokátní kanceláře (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla Advokátní kancelář objektivně posoudit. Při uplatnění Reklamace vydá Advokátní kancelář Klientovi písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Uvedené potvrzení bude vydáno v elektronické podobě formou emailu.
 10. Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokátní kancelář zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace.


X. Zásady zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a právními předpisy ČR doplňujícími některá jeho ustanovení.
 2. Zásady zpracování osobních údajů, včetně problematiky tzv. cookies, jsou obsaženy v samostatném dokumentu „Informace o aplikaci GDPR“, který je dostupný na: https://sntd.online/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju. S tímto dokumentem je Klient povinen se seznámit před vytvořením objednávky, přičemž jejím odesláním Advokátní kanceláři vyjadřuje souhlas s pravidly uvedenými v Informaci o aplikaci GDPR v rámci každé jednotlivé objednávky. 


XI. Závěrečná ustanovení

 1. Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 2. Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách Advokátních kanceláře a nabývají účinnosti dne 17.1.2023.
 3. Je-li v těchto Podmínkách uveden odkaz v podobě „římská číslice“ nebo „římská číslice/arabská číslice“, je tím odkazováno na bod těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

Advokátní kancelář Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři


Příloha - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Advokátní kancelář

Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři

Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4 

 

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy o právní službě

 

Já, níže podepsaný: [JMÉNO A PŘIJMENÍ],

trvale bytem [VAŠE ADRESA],

 

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o právní službě uzavřené v rámci online právní poradny AKBSN Online, mezi mnou a Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o., dne [DOPLŇTE], na základě mé objednávky č. [DOPLŇTE].

 

 

V [DOPLŇTE], dne [DOPLŇTE]

 

 

……………………………

(Podpis spotřebitele/spotřebitelů - pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Podmínky poskytování služby 
Revize 2.00, ze dne 17.1.2023