Informace o aplikaci GDPR

 

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

 ÚVODNÍ INFORMACE

Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 24196509,  (dále jen „AK“) informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.

AK především připomíná, že všichni zaměstnanci AK a dále i spolupracující advokáti (dále jen „Advokáti“) jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby. Tato mlčenlivost mimo jiné znamená, že jakákoliv informace související s poskytováním právní služby nesmí být bez souhlasu klienta sdělena komukoliv mimo AK. Tato speciální zákonná povinnost Advokátů fakticky konsumuje řadu povinností, které Nařízení ukládá subjektům, nemajícím zákonnou povinnost mlčenlivosti. Tato mlčenlivost dopadá i na případné osobní údaje jiných osob, které Advokátovi sdělí (svěří) Klient pro účely poskytnutí právní služby anebo v souvislosti s ní.

Takto chráněnou se stává jakákoliv informace, sdělená advokátovi i ve formě dotazu, který je položen zájemcem o právní službu. Přitom nelze vyloučit, že některé z takto poskytnutých informací jsou osobním údajem ve smyslu Nařízení.

V případě Klientů je s případnými osobními údaji nakládáno způsobem, který vyplývá ze Smlouvy o právní službě, mezi Klientem a Advokátní kanceláří, v rámci právní poradny SNTD Online (k tomu a jednotlivým pojmům „Klient“ a Smlouva o právní službě“, blíže viz Podmínky poskytování služby; pojem Klient pro účely této informace zahrnuje též údaje fyzické osoby jednající za Klienta). 

Analogicky je nakládáno s případnými osobními údaji těch, s nimiž smlouva o právní službě uzavřena nebyla a například žádají poskytnutí právní informace, která je jím dostupná po zadání emailového kontaktu (pokud lze jejich emailový kontakt považovat za osobní údaj).

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bude-li AK ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů v souvislosti se vznikem výše uvedeného právního vztahu, resp. v souvislosti se sdělenými osobními údaji Klientem, potenciálním Klientem či třetí osobou (tyto osoby dále společně jen jako "Klient"), bude je zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta, anebo pro zaslání právní informace Klientovi. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu SNTD Online, datum a čas návštěv na webu SNTD Online, pohyby a kliknutí myši na webu SNTD Online, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány a uchovávány na základě souhlasu potenciálního Klienta uděleného při první návštěvě webu SNTD Online pro účely analýzy návštěvnosti webu SNTD Online a analýzy chování návštěvníků na tomto webu. Emailová adresa Klienta jako žadatele o právní informaci je zpracovávána pro účely evidence již poskytnutých právních informací a pro účely dalšího kontaktování žadatale.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta jsou v případě poskytnutí právní služby zpracovávány v rozsahu:

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby. Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje svědků, protistrany) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu (právní rozbor, žaloba, exekuce atd.).

V případě poskytnutí právní informace po zadání emailové adresy Klientem jsou osobní údaje zpracovány v rozsahu poskytnuté emailové adresy, pokud ji lze považovat za osobní údaj.

Osobní údaje, které jsou dále zpracovávány jsou IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu SNTD Online, datum a čas návštěv na webu SNTD Online, pohyby a kliknutí myši na webu SNTD Online, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro analýzu návštěvnosti webu SNTD Online a pro nalýzu chování návštěvníků na tomto webu.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu uvedeného výše. Doba uchovávání klientského spisu, tj. včetně osobních údajů v něm uvedených je stanovena ve stavovských advokátních předpisech a činí pět let ode dne, kdy došlo k ukončení poskytování právních služeb. Jiný právní předpis může stanovit dobu odlišnou. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu SNTD Online, datum a čas návštěv na webu SNTD Online, pohyby a kliknutí myši na webu SNTD Online, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče, typ zařízení, geografické a lokalizační údaje (země a město) a emailová adresa poskytnutá k získání právní informace, budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu potřebnou k zajištění analýzy návštěvnosti webu SNTD Online a pro nalýzu chování návštěvníků na tomto webu, nejdéle pak po dobu dvou let.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE AK JAKO SPRÁVCE

AK lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:

  • písemně na adrese sídla uvedené výše;

  • písemně prostřednictvím emailové adresy: online@sntd.eu

  • telefonicky na tel. č.: +420 224 941 946

 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu SNTD Online, datum a čas návštěv na webu SNTD Online, pohyby a kliknutí myši na webu SNTD Online, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), tedy údaje, které jsou zpracovávány a uchovávány pro účely analýzy návštěvnosti webu SNTD Online a analýzy chování návštěvníků na tomto webu, jsou poskytovány zpracovateli osobních údajů, společnosti Smartsupp.com, s.r.o. (IČ: 03668681, se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika), která údaje dále poskytuje dílčím zpracovatelům a to společnosti Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA  a společnosti CDN77, operated by DataCamp Limited, 207 Regent Street, London, Great Britain, v soladu s uazvřenou smlouvou mezi AK a společností Smartsupp.com, s.r.o. (vzorová smlouva uzavíraná mezi společností Smartsupp.com, s.r.o. jako zpracovatelem osobních údajů a správcem, je dostupná zde). Emailová adresa Klienta jako žadatele o právní informaci je poskytována službě zajišťující rozesílání právní informace sendgrip.com, tj. společnosti Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. Tato společnost je ke dni vyhotovení této informace na seznam společností, které se zavázaly k dodržování zásad programu „Privacy Shield“.

Jiné osobní údaje AK  z výše uvedených důvodů neposkytuje žádným třetím osobám (mimo organizaci správce) ani orgánům veřejné moci, ledaže jde o případy plnění zákonem uložených povinností správci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány převážně v elektronické formě a neautomatizovaně. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu SNTD Online, datum a čas návštěv na webu SNTD Online, pohyby a kliknutí myši na webu SNTD Online, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (dále jen "Údaje týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu SNTD Online") jsou zpracovávny automatizovaně.

Údaje týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu SNTD Online jsou zpracovávány zpracovatelem osobních údajů, kterým je společnost Smartsupp.com, s.r.o. (IČ: 03668681, se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika), pro kterou údaje dále zpracovávají dílčí zpracovatelé a to společnost Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA  a společnost CDN77, operated by DataCamp Limited, 207 Regent Street, London, Great Britain, v soladu s uazvřenou smlouvou mezi AK a společností Smartsupp.com, s.r.o. (vzorová smlouva uzavíraná mezi společností Smartsupp.com, s.r.o. jako zpracovatelem osobních údajů a správcem, je dostupná zde). 

Klient má právo požádat AK o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Klient má právo, aby AK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Klient má právo požadovat, aby AK bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a AK má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Klient má právo požadovat, aby AK omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.

Klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud AK zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které již poskytl AK, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu AK bránila, a to v případech stanovených Nařízením.

Pokud se klient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení nezbavuje Advokáta zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti

 

Klient (subjekt údajů) tuto informaci bere na vědomí. 

 

 

Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

 

verze 17.1.2023