Zúžení společného jmění manželů

Právní pomoc poskytl: JUDr. Jiří Novák

 • Popis poptávky

  Dobrý den, můj manžel podniká a rádi bychom se vyvarovali případných negativních dopadů jeho podnikání na společný majetek v manželství.

 • Odpověď advokáta

  JUDr. Jiří Novák

  Dobrý den paní Veselá,

  předně děkuji za Váš dotaz a za to, že využíváte naší online platformu. Níže Vám poskytnu stručnou právní poradu, nicméně samozřejmě pro radu v patřičném odborném detailu je vhodné kontaktovat advokáta. V daném případě můžete využit i služeb naší advokátní kanceláře.

  Manželé se mohou odchýlit od zákonného manželského majetkového režimu smluvním ujednáním, a to smlouvou o manželském majetkovém režimu. V rámci tohoto ujednání si manželé mohou sjednat:

  • Zúžení rozsahu společného jmění manželů, tedy z již nabytého majetku ve společném jmění manželů se stane výlučný majetek jednoho z nich nebo vznikne forma podílového spoluvlastnictví obou manželů,
  • obdobně mohou manželé rozšířit společné jmění manželů a věci náležející původně a výhradně jednomu z manželů,
  • režim oddělených jmění, tedy cokoli jeden z manželů nabude za trvání manželství, získává do svého výlučného vlastnictví, přičemž s majetkem může volně nakládat bez souhlasu druhého manžela,
  • vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, tedy společné jmění manželů vznikne až okamžikem zániku manželství,
  • uspořádání majetkových poměrů pro případ zániku manželství rozvodem nebo smrtí, či
  • správu věcí ve společném jmění manželů, odchylně od zákona.

  Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě společné jmění manželů již vzniklo, bylo by pro Vás vhodné zúžení společného jmění manželů, nebo režim oddělených jmění. Případné dluhy z podnikání, které by následně vznikly, by již šly pouze za Vaším manželem, respektive věřitelé by se mohli uspokojit pouze z majetku, který by byl ve vlastnictví Vašeho manžela. Je však třeba poznamenat, že případná úprava režimu společného jmění manželů, se nemůže dotknout již existujících práv třetích osob (ledaže by souhlasily). To znamená, že takovouto úpravou nelze krátit věřitele, které již Váš manžel má, ale úprava režimu společného jmění manželů se bude vztahovat až na případné dluhy vzniklé v budoucnu.

  Co se týče toho, zda zvolit režim oddělených jmění, či pouhé zúžení společného jmění manželů, tak rozdíl lze pro Vaše potřeby vysvětlit jednoduše tak, že dojde-li k úpravě v podobě režimu oddělených jmění, bude třeba vypořádat majetek, který již ve SJM je a do budoucna bude každý z Vás nabývat majetek výlučně do svého vlastnictví (což platí stejně pro dluhy). Zúžení SJM Vám umožňuje flexibilnější úpravu – můžete například určit, které věci ze SJM již nebudou jeho součástí a obdobně lze upravit i nabývaní majetku v budoucnu. Samo SJM bude trvat i nadále, přičemž bude na Vás, v jakém rozsahu (jaký majetek do něj bude náležet).

  Smlouva o manželském majetkovém režimu se uzavírá ve formě veřejné listiny, notářského zápisu. K tomu, aby smlouva vyvolávala očekávané účinky, tedy aby Vás případně ochránila před exekucí, která by jinak mohla směřovat na majetek ve společném jmění manželů, je třeba, aby byla zveřejněna v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je veden Notářskou komorou České republiky. Zveřejnění smlouvy v uvedeném seznamu zajistí notář.

  Věřím, že jsem tímto dostatečně zodpověděl Váš dotaz a pokud byste v této věci požadovala další právní pomoc, prosím o položení dalšího dotazu formou naší online platformy nebo naši kancelář přímo kontaktujte.

 • Doplňující dotaz

  Děkuji za Vaši odpověď, ještě bych se ráda zeptala, zda může exekutor zabavit majetek druhého manžela, pokud je SJM zúženo.

 • Odpověď advokáta

  JUDr. Jiří Novák

  Dobrý den,

  děkuji za zaslání doplňujícího dotazu. K Vaší otázce, zda exekutor může zabavit majetek druhého manžela, pokud je SJM zúženo, tak tato situace se k 1.6.2015 změnila, a to novelou exekučního řádu, kdy exekutor již ze své povinnosti musí zjišťovat, zda není manželský majetkový režim jakkoli smluvně pozměněn. Zmíněné skutečnosti je exekutor povinen ověřit v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je veden a spravován Notářskou komorou České republiky. Tento seznam je dostupný i elektronicky na webových stránkách notářské komory. Pokud tedy exekutor zjistí, že majetek manželů je smluvně pozměněn, musí z tohoto faktu vycházet, a tedy nelze, aby postihl majetek druhého manžela, který smluvně byl ze SJM vyčleněn.