Odstoupení z funkce člena představenstva

Právní pomoc poskytl: JUDr. Jiří Novák

 • Popis poptávky

  Dobrý den, jsem členem představenstva malé akciové společnosti a rád bych z této pozice odstoupil, prosím, jak mám postupovat.

 • Odpověď advokáta

  JUDr. Jiří Novák

  Dobrý den paní Veselá,

  předně děkuji za Váš dotaz a za to, že využíváte naší online platformu. Níže Vám poskytnu stručnou právní poradu, nicméně samozřejmě pro radu v patřičném odborném detailu je vhodné kontaktovat advokáta. V daném případě můžete využit i služeb naší advokátní kanceláře.

  Nejprve je nutné zjistit, zda a případně jak možnost ukončení funkce člena představenstva upravují stanovy Vaší akciové společnosti a dle této úpravy se pak řídit. Vaše společnost by měla mít stanovy zveřejněné v obchodním rejstříku. Ty pak lze dohledat ve sbírce listin obchodního rejstříku, která je bezplatně přístupná na adrese „http://www.justice.cz“. Pokud tento postup upraven ve stanovách není, postupuje se dle ustanovení § 59 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, který je speciální právní úpravou k ustanovení § 160 Občanského zákoníku.

  Odstoupení z funkce člena představenstva je jednostranným právním úkonem, ze kterého musí jednoznačně vyplývat vůle člena představenstva z funkce odstoupit. Zákon sice nepředepisuje písemnou formu, ale rozhodně bych jí na tomto místě doporučoval.

  Výše zmíněné oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva musí být společnosti doručeno, bez toho není účinné. Oznámení o odstoupení je adresováno orgánu, jenž odstupujícího člena představenstva zvolil. V případě akciové společnosti, je oznámení o odstoupení, pokud není stanovami určeno jinak, adresováno valné hromadě, která toto musí na svém zasedání řádně projednat. Pokud se jedná o akciovou společnost s jediným akcionářem, pak musí být odstoupení z funkce doručováno nikoliv společnosti, ale přímo tomuto akcionáři.

  Posledním formálním krokem je zaslání Návrhu na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu, kde tento návrh je podáván na předepsaném formuláři. Formulář naleznete na stránce „http://www.justice.cz“. Formulář lze následně odeslat jak v elektronické tak v listinné podobě. Obsah vyplněného formuláře se pak bude lišit podle toho, jestli bude zároveň na místo Vás zapsána jiná osoba jako člen představenstva, nebo půjde pouze o Váš výmaz.

  K formuláři bude třeba přiložit listiny prokazující, že byly splněny všechny zákonem požadované náležitosti pro Váš výmaz z obchodního rejstříku. Jde tedy v prvé řadě o Vaše odstoupení z funkce člena představenstva a zápis ze zasedání představenstva, na kterém bylo projednáno Vaše odstoupení. Pokud bylo odstoupení posíláno poštou, je vhodné přiložit i dodejku. Tyto dokumenty je možné přiložit jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě, ve formátu „pdf“.

  Návrh je zpoplatněn částkou 2.000,- Kč. Částku lze uhradit kolkovou známkou nalepenou přímo na listinný návrh, nebo bezhotovostně. Bezhotovostní úhrada však může samotný výmaz údaje dosti protáhnout, proto doporučujeme použít spíše kolkovou známku.

  Návrh je potom oprávněna podat v prvé řadě akciová společnost, za kterou bude návrh podepisovat člen statutárního orgánu (či členové, případně prokurista – v souladu se stanovami Vaší společnosti). Pokud by návrh nebyl podán ani do patnácti dnů od ode dne kdy Vaše funkce skončila, budete oprávněn jej podat i přímo Vy, jako osoba mající na návrhu právní zájem. Podpis na návrhu v listinné podobě musí být úředně ověřen. Elektronicky lze podat návrh datovou schránkou.

  Věřím, že jsem tímto dostatečně zodpověděl Váš dotaz a pokud byste v této věci požadoval další právní pomoc, prosím o položení dalšího dotazu formou naší online platformy nebo naši kancelář přímo kontaktujte.