Dopravní nehoda – náhrada škody

Právní pomoc poskytl: JUDr. Jiří Novák

 • Popis poptávky

  Dobrý den, byl jsem účastníkem dopravní nehody, kdy mi byla způsobena škoda na majetku i zdraví. Nyní jsem obdržel předvolání jako poškozený k hlavnímu líčení před soud, jak mám v daném případě postupovat při uplatnění škody?

 • Odpověď advokáta

  JUDr. Jiří Novák

  Dobrý den pane Vávro,

  předně děkuji za Váš dotaz a za to, že využíváte naší online platformu. Níže Vám poskytnu stručnou právní poradu, nicméně samozřejmě pro radu v patřičném odborném detailu je vhodné kontaktovat advokáta. V daném případě můžete využit i služeb naší advokátní kanceláře.

  Nárok na náhradu škody způsobené účastníkovi dopravní nehody může být poměrně široký, a ne vždy si je poškozený vědom všech svých nároků, které může po původci škody požadovat. Tedy nejprve mi dovolte stručně shrnout na co vše můžete mít z titulu náhrady škody nárok:

  Po účastníkovi, který nehodu zavinil, můžete obecně požadovat:

  • Vzniklou škodu na Vašem vozidle,
  • náhradu za znehodnocené či zničené oblečení,
  • vzniklou škodu na přepravovaných věcech, které byly ve vozidle,
  • Vaše bolestné,
  • ztížení společenského uplatnění ve Vašem životě,
  • další náklady spojené s péčí o zdraví,
  • ztráta na výdělku, pokud z důvodů Vaší pracovní neschopnosti tato vznikla,
  • ztráta na důchodu, a to i pokud ještě nejste důchodového věku a
  • případně náklady spojené s péčí o zvíře.

  Řadu těchto nároků na náhradu škody může krýt pojišťovna viníka, jiné však je třeba vymáhat cestou civilně právní žaloby či v rámci tzv. adhezního řízení při projednání přestupku či trestného činu před státními orgány či soudy.

  Ve Vašem případě, pokud jak píšete jste byl předvolán jako poškozený k hlavnímu líčení, máte právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému, tedy viníkovi škody, povinnost nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která Vám vznikla. Tento návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování, a pokud je sjednána dohoda o vině a trestu, je nutné návrh podat nejpozději při prvním jednání o této dohodě. Předesílám, že musíte vždy řádně tvrdit jaká škoda Vám vznikla, a hlavně příčinu a výši škody soudu doložit.

  Soud pak může tomu, kdo škodu způsobil nařídit povinnost k náhradě škody a nemajetkové újmy podle § 228 odst. 1 TrŘ v plném rozsahu nebo soud přizná nárok pouze částečně a v jejím zbytku odkáže na civilní soud dle ustanovení § 229 odst. 2 TrŘ nebo soud odkáže poškozeného na uplatnění nároku před civilním soudem dle § 229 odst. 1 TrŘ. Podotýkám, že soud může vyslovit povinnost k náhradě škody pouze za předpokladu vyslovení viny pachatele. Pokud vina vyslovena nebyla nebo nárok nebyl přiznán, či byl přiznám pouze částečně, je potřeba uplatnit nárok na náhradu škody v rámci civilního soudního řízení, a to před tím, než uplyne promlčecí lhůta.

  Pro Vás bude samozřejmě nejvýhodnější, pokud soud o povinnosti k náhradě škody a případně nemajetkové újmy, rozhodne už v rámci trestního řízení, tedy bez toho, abyste se musel domáhat svého nároku či jeho části v samostatném civilním řízení. Za tím účelem doporučuji připravit si již k hlavnímu líčení všechny doklady, které máte k dispozici, a které prokazují Vámi uplatňovanou škodu či nemajetkovou újmu. Absence těchto dokladů naopak zvyšuje šanci, že Vás soud odkáže s Vaším nárokem či s jeho částí na civilní soudní řízení. U většiny trestných činů totiž soud není ze zákona povinen provádět rozsáhlé dokazování ohledně výše škody (a zejména nemajetkové újmy), které by podstatně protáhlo trestní řízení. Proto můžu pouze doporučit mít přichystané všechny lékařské zprávy, doklady z autoservisu atd.

  Věřím, že jsem tímto dostatečně zodpověděl Váš dotaz a pokud byste v této věci požadoval další právní pomoc, prosím o položení dalšího dotazu formou naší online platformy nebo naši kancelář přímo kontaktujte.